بیمتال زیمنس  تیپ 3UA5000
Siemens Overload Relays
بیمتال زیمنس 3UA5000
برای
کنتاکتور
آمپر
رنج
کد قیمت 

3TF40
3TF41

3TF30
3TF31

0.63 - 1 3UA5000-0J  
0.8 - 1.25 3UA5000-0K 
1 - 1.6 3UA5000-1A 
1.25 - 2 3UA5000-1B 
1.6 - 2.5 3UA5000-1C 
2 - 3.2 3UA5000-1D 
2.5 - 4 3UA5000-1E 
3.2 - 5 3UA5000-1F 
4 - 6.3 3UA5000-1G 
5 - 8 3UA5000-1H 
6.3 - 10 3UA5000-1J 
8 - 12.5 3UA5000-1K 
10 - 14.5 3UA5000-2S 
براکت جداگانه نصب میشود 3UX 1418  
 
 
بیمتال زیمنس تیپ 3UA5400
Siemens Overload Relays
بیمتال زیمنس 3UA5400
برای
کنتاکتور
آمپر
رنج
کد قیمت
3TB44 4 - 6.3 3UA5400-1G 
 
6.3 - 10 3UA5400-1J 
10 - 16 3UA5400-2A 
12.5 - 20 3UA5400-2B 
16 - 25 3UA5400-2C 
20 - 32 3UA5400-2D 
25 - 36 3UA5400-2Q 
براکت جدا گانه نصب میشود 3UX1420  
 
(تعداد زیادی دیگر در دسترس هستند)

ب


3UA6200-
 3K  

 

موارد خاص منسوخ شده اند
یا در تولید محدود
لطفا برای در دسترس بودن تماس بگیرید

3UA6001 بیمتال زیمنس
برای کنتاکتور زیمنس رنج آمپر کد قیمت

3TF50

55 - 80 3UA6001-2H  
63 - 90 3UA6001-2W
80 - 110 3UA6001-2X
90 - 120 3UA6001-3H
110 - 135 3UA6001-3J
 
3UA6101 بیمتال زیمنس
برای کنتاکتور زیمنس
رنج آمپر کد

3TF51

55 - 80 3UA6101-2H  
63 - 90 3UA6101-2W
80 - 110 3UA6101-2X
90 - 120 3UA6101-3H
110 - 135 3UA6101-3J
120 - 150 3UA 6101-3K
 
 3UA6201 بیمتال زیمنس
برای کنتاکتور رنج آمپر کد قیمت
لطفا تماس بگیرید 55 - 80 3UA6201-2H  
63 - 90 3UA6201-2W
80 - 110 3UA6201-2X
90 - 120 3UA6201-3H
110 - 135 3UA6201-3J
120 - 150 3UA6201-3K
135 - 160 3UA6201-3L
150 - 180 3UA6201-3M
170 - 205 3UA6201-3N
close-couple kit,
includes 3 flex bars
3UX1221  
close-couple kit,
includes 3 flex bars
3UX1210  
 
 3UA6600 بیمتال زیمنس

بیمتال3UA6201 به طور کلی با کنتاکتورها 3TF53 از طریق 3TF68 مطابقت دارد، با این حال محدودیت های خاصی اعمال می شود.

برای
کنتاکتور
آمپر
رنج
کد قیمت
لطفا تماس بگیرید 80 - 125 3UA 6600-2K  
125 - 200 3UA 6600-3B
160 - 250 3UA 6600-3C
200 - 320 3UA 6600-3D
250 - 400 3UA 6600-3E
شامل 3 نوار فلزی  3UX 1211  
 
بیمتال زیمنس 3UA6800
برای
کنتاکتور
آمپر
رنج
کد قیمت

3TF57
3TF68
320 - 500 3UA 6800-3F  
400 - 630 3UA 6800-3G
شامل 3 نوار فلزی 3UX 1218  
 

(تعداد زیادی دیگر در دسترس هستند)

بیمتال زیمنس تیپ 3UA5500
Siemens Overload Relays
بیمتال زیمنس 3UA5500
برای
کنتاکتور
آمپر
رنج
کد

3TF44
3TF45

3TF34
3TF35

0.63 - 1 3UA5500-0J 
 
0.8 - 1.25 3UA5500-0K 
1 - 1.6 3UA5500-1A 
1.25 - 2 3UA5500-1B 
1.6 - 2.5 3UA5500-1C 
2 - 3.2 3UA5500-1D 
2.5 - 4 3UA5500-1E 
3.2 - 5 3UA5500-1F 
4 - 6.3 3UA5500-1G 
5 - 8 3UA5500-1H 
6.3 - 10 3UA5500-1J 
8 - 12.5 3UA5500-1K 
10 - 16 3UA5500-2A 
12.5 - 20 3UA5500-2B 
16 - 25 3UA5500-2C 
20 - 32 3UA5500-2D 
25 - 36 3UA5500-2Q 
32 - 40 3UA5500-2R 
 
36 - 45 3UA5500-8M 
براکت جدا گانه نصب میشود 3UX1425  
 
(تعداد زیادی دیگر در دسترس هستند)
بیمتال زیمنس تیپ 3UA5800
Siemens Overload Relays
 3UA5800-2C

 

بیمتال زیمنس 3UA5800
برای
کنتاکتور
آمپر رنج
کد قیمت
:

3TF46
3TF47
3TF48
3TF49

11 - 17 3UA5800-8A 
 
12.5 - 20 3UA5800-2B 
16 - 25 3UA5800-2C 
20 - 32 3UA5800-2D 
25 - 40 3UA5800-2E 
32 - 50 3UA5800-2F 
40 - 57 3UA5800-2T 
50 - 63 3UA5800-2P 
57 - 70 3UA5800-2V 
63 - 80 3UA5800-2U 
70 - 88 3UA5800-8W 
نصب جدا گانه براکت 3UX 1421  
 
(تعداد زیادی دیگر در دسترس هستند)