لیست قیمت کلید اتوماتیک اشنایدر

(برای خرید تعداد بالای 5 عدد تماس بگیرید)

<
table style="width: 1349px;"> 
تیپ

فیکس یا قابل تنظیم

کنتاکت کیلو آمپر میکرولوژیک آمپر کد عکس قیمت
NSX 100 فیکس 3P 25 - 16 کلید اتوماتیک LV429557   ريال 3,300,000
- 25 کلید اتوماتیک LV429556 ريال 3,300,000
- 32 کلید اتوماتیک LV429555 ريال 3,300,000
- 40 کلید اتوماتیک LV429554 ريال 3,300,000
- 50 کلید اتوماتیک LV429553 ريال 3,300,000
- 63 کلید اتوماتیک LV429552 ريال 3,300,000
- 80 کلید اتوماتیک LV429551 ريال 3,450,000
- 100 کلید اتوماتیک LV429550 ريال 3,450,000
36 - 16 کلید اتوماتیک LV429637 ريال 3,450,000
- 25 کلید اتوماتیک LV429636 ريال 3,450,000
- 32 کلید اتوماتیک LV429635 ريال 3,450,000
- 40 کلید اتوماتیک LV429634 ريال 3,450,000
- 50 کلید اتوماتیک LV429633 ريال 3,450,000
- 63 کلید اتوماتیک LV429633 ريال 3,450,000
- 80 کلید اتوماتیک LV429631 ريال 3,500,000
- 100 کلید اتوماتیک LV429630 ريال 3,620,000
50 - 16 کلید اتوماتیک LV429847 ريال 3,570,000
- 25 کلید اتوماتیک LV429846 ريال 4,570,000
- 32 کلید اتوماتیک LV429845 ريال 4,570,000
- 40 کلید اتوماتیک LV429844 ريال 4,570,000
- 50 کلید اتوماتیک LV429843 ريال 4,570,000
- 63 کلید اتوماتیک LV429842 ريال 4,570,000
- 80 کلید اتوماتیک LV429841 ريال 4,840,000
- 100 کلید اتوماتیک LV429840 ريال 4,830,000
4P            
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
NSX 160 فیکس 3P 25 - 125 کلید اتوماتیک LV430311   ريال 3,830,000
- 160 کلید اتوماتیک LV430310 ريال 4,520,000
36 - 125 کلید اتوماتیک LV430631 ريال 4,250,000
- 160 کلید اتوماتیک LV430630 ريال 4,890,000
2.2 160 کلید اتوماتیک LV430770 ريال 4,890,000
50 - 125 کلید اتوماتیک LV430841 ريال 4,800,000
- 160 کلید اتوماتیک LV430840 ريال 4,110,000
2.2 160 کلید اتوماتیک LV430775 ريال 5,110,000
4P            
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
NSX 250 فیکس 3P 25 - 200 کلید اتوماتیک LV431111   ريال 5,550,000
- 250 کلید اتوماتیک LV431110 ريال 5,612,000
36 - 200 کلید اتوماتیک LV431631 ريال 6,560,000
- 250 کلید اتوماتیک LV431630 ريال 7,560,000
2.2 250 کلید اتوماتیک LV431770  
50 - 200 کلید اتوماتیک LV431831 ريال 8,250,000
- 250 کلید اتوماتیک LV431830 ريال 7,250,000
2.2 200 کلید اتوماتیک LV431870 ريال 10,199,000
4P            
         
         
         
         
         
         
         
NSX 400 فیکس 3P 36 2.3 400 کلید اتوماتیک LV432676   ريال 11,785,000
5.3 کلید اتوماتیک LV432678  
50 2.3 کلید اتوماتیک LV432693 ريال 15,547,000
5.3 کلید اتوماتیک LV432699  
4P          
         
         
         
           
           
           
           
           
NSX 630 فیکس 3P 36 2.3 630 کلید اتوماتیک LV432876   ريال 16,457,000
5.3 کلید اتوماتیک LV432878  
50 2.3 کلید اتوماتیک LV432893 ريال 20,889,000
5.3 کلید اتوماتیک LV432899  
4P          
         
         
         
           
           
           
           
           
NS فیکس 3P 50 - 800 کلید اتوماتیک NS08N3P2F    
- 1000 کلید اتوماتیک NS10N3P2F  
- 1250 کلید اتوماتیک NS12N3P2F  
- 1600 کلید اتوماتیک NS16N3P2F  
4P          
         
         
         
Drawout 3P 50 - 800 کلید اتوماتیک NS08N3P2D  
- 1000 کلید اتوماتیک NS10N3P2D  
- 1250 کلید اتوماتیک NS12N3P2D  
- 1600 کلید اتوماتیک NS16N3P2D  
4P          
         
         
         
 

لیست قیمت مینیاتوری اشنایدر (برای خرید تعداد بالای 30 عدد تماس بگیرید)

 
C60N CIRCUIT-BREAKER IEC  898:6KA . IEC947-2:10KA (C CURVE)
ردیف شماره فنی شرح محصول Description تصویر قیمت
1 24396 کلید مینیاتوری تک پل 2 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 2A    ريال 136,000
2 24398 کلید مینیاتوری تک پل 4 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 4A  ريال 136,000
3 24399 کلید مینیاتوری تک پل 6 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 6A  ريال 114,000
4 24401 کلید مینیاتوری تک پل 10 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 10A  ريال 114,000
5 24403 کلید مینیاتوری تک پل 16 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 16A  ريال 114,000
6 24404 کلید مینیاتوری تک پل 20 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 20A  ريال 114,000
7 24405 کلید مینیاتوری تک پل 25 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 25A  ريال 114,000
8 24406 کلید مینیاتوری تک پل 32 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 32A  ريال 136,000
9 24407 کلید مینیاتوری تک پل 40 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 40A  ريال 148,000
10 24408 کلید مینیاتوری تک پل 50 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 50A  ريال 171,000
11 24409 کلید مینیاتوری تک پل 63 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 63A  ريال 218,000
ردیف شماره فنی شرح محصول Description تصویر قیمت
12 24332 کلید مینیاتوری دو پل 2 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 2A    ريال 290,000
13 24334 کلید مینیاتوری دو پل 4 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 4A  ريال 290,000
14 24335 کلید مینیاتوری دو پل 6 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 6A  ريال 290,000
15 24336 کلید مینیاتوری دو پل 10 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 10A  ريال 290,000
16 24337 کلید مینیاتوری دو پل 16 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 16A  ريال 290,000
17 24338 کلید مینیاتوری دو پل 20 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 20A  ريال 290,000
18 24339 کلید مینیاتوری دو پل 25 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 25A  ريال 290,000
19 24340 کلید مینیاتوری دو پل 32 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 32A  ريال 290,000
20 24341 کلید مینیاتوری دو پل 40 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 40A  ريال 310,000
21 24342 کلید مینیاتوری دو پل 50 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 50A  ريال 430,000
22 24343 کلید مینیاتوری دو پل 63 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 63A  ريال 450,000
ردیف شماره فنی شرح محصول Description تصویر قیمت
23 24345 کلید مینیاتوری سه پل 2 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 2A    ريال 448,000
24 24347 کلید مینیاتوری سه پل 4 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 4A  ريال 448,000
25 24348 کلید مینیاتوری سه پل 6 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 6A  ريال 448,000
26 24349 کلید مینیاتوری سه پل 10 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 10A  ريال 448,000
27 24350 کلید مینیاتوری سه پل 16 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 16A  ريال 448,000
28 24351 کلید مینیاتوری سه پل 20 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 20A  ريال 448,000
29 24352 کلید مینیاتوری سه پل 25 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 25A  ريال 448,000
30 24353 کلید مینیاتوری سه پل 32 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 32A  ريال 448,000
31 24354 کلید مینیاتوری سه پل 40 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 40A  ريال 516,000
32 24355 کلید مینیاتوری سه پل 50 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 50A  ريال 670,000
33 24356 کلید مینیاتوری سه پل 63 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 63A  ريال 760,000
ردیف شماره فنی شرح محصول Description تصویر قیمت
34 24363 کلید مینیاتوری 4 پل 16 آمپر MCB C60N C CURVE 4P 16A    ريال 665,000
35 24365 کلید مینیاتوری 4 پل 25 آمپر MCB C60N C CURVE 4P 25A  ريال 665,000
36 24366 کلید مینیاتوری 4 پل 32 آمپر MCB C60N C CURVE 4P 32A  ريال 665,000
37 24367 کلید مینیاتوری 4 پل 40 آمپر MCB C60N C CURVE 4P 40A  ريال 750,000
ردیف شماره فنی شرح محصول Description تصویر قیمت
38 24049 کلید مینیاتوری تک پل 6 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 6A    ريال 114,000
39 24050 کلید مینیاتوری تک پل 10 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 10A  ريال 114,000
40 24051 کلید مینیاتوری تک پل 16 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 16A  ريال 114,000
41 24052 کلید مینیاتوری تک پل 20 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 20A  ريال 114,000
42 24053 کلید مینیاتوری تک پل 25 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 25A  ريال 114,000
43 24054 کلید مینیاتوری تک پل 32 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 32A  ريال 136,000
ردیف شماره فنی شرح محصول Description تصویر قیمت
44 24075 کلید مینیاتوری دو پل 6 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 6A    ريال 286,000
45 24076 کلید مینیاتوری دو پل 10 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 10A  ريال 286,000
46 24077 کلید مینیاتوری دو پل 16 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 16A  ريال 286,000
47 24078 کلید مینیاتوری دو پل 20 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 20A  ريال 286,000
48 24079 کلید مینیاتوری دو پل 25 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 25A  ريال 286,000
49 24080 کلید مینیاتوری دو پل 32 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 32A  ريال 286,000
50 24081 کلید مینیاتوری دو پل 40 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 40A  ريال 310,000
ردیف شماره فنی شرح محصول Description تصویر قیمت
51 24630 کلید مینیاتوری تک پل 10 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 10A    ريال 240,000
52 24632 کلید مینیاتوری تک پل 16 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 16A  ريال 235,000
53 24633 کلید مینیاتوری تک پل 20 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 20A  ريال 240,000
54 24634 کلید مینیاتوری تک پل 25 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 25A  ريال 240,000
ردیف شماره فنی شرح محصول Description تصویر قیمت
55 A9R50225 دوپل 25 آمپر 30 میلی آمپر ( حفاظت جان ) Ild-earth leakage protection-2p-25a-30ma-ac type   ريال 920,000
56 A9R50240 دوپل 40 آمپر 30 میلی آمپر ( حفاظت جان ) Ild-earth leakage protection-2p-40a-30ma-ac type ريال 964,000
57 A9R41263 دوپل 63 آمپر 30 میلی آمپر ( حفاظت جان ) Ild-earth leakage protection-2p-63a-30ma-ac type ريال 1,870,000
58 A9R50425 چهار پل 25 آمپر 30 میلی آمپر ( حفاظت جان ) Ild-earth leakage protection-4p-25a-30ma-ac type ريال 2,020,000
59 A9R50440 چهار پل 40 آمپر 30 میلی آمپر ( حفاظت جان ) Ild-earth leakage protection-4p-40a-30ma-ac type ريال 2,120,000
60 A9R75240 دو پل 40 آمپر 300 میلی آمپر ( حفاظت جان ) Ild-earth leakage protection-2p-40a-300ma-ac type ريال 872,000
61 A9R75440 چهار پل 40 آمپر 300 میلی آمپر ( حفاظت جان ) Ild-earth leakage protection-4p-40a-300ma-ac type ريال 2,120,000
62 A9F73206 دو پل 6 آمپر (حفاظت جان) Ild-earth leakage protection-4p-6a-b ريال 1,010,000
63 A9F73210 دو پل 10 آمپر ( حفاظت جان ) Ild-earth leakage protection-4p-6a-b ريال 987,000
64 A9F73216 دو پل 16 آمپر ( حفاظت جان ) Ild-earth leakage protection-4p-16a-b ريال 930,000
 

 

 لیست قیمت کنتاکتور اشنایدر

(برای خرید تعداد بالای 10 عدد تماس بگیرید)

   
تیپ کیلو وات آمپر ولتاژ کد عکس قیمت
Tesys d
0.06 to
75kW
4 9 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1D09Q7   ريال 461,000
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1D09M7 ريال 420,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1D09F7 ريال 447,000
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1D09E7 ريال 447,000
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1D09B7 ريال 447,000
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1D09FD ريال 628,000
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1D09ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1D09BD ريال 628,000
5.5 12 480AC کنتاکتور اشنایدر LC1D12Q7   ريال 494,000
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1D12M7 ريال 447,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1D12F7 ريال 477,000
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1D12E7 ريال 477,000
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1D12B7 ريال 47,000
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1D12FD  
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1D12ED ريال 674,000
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1D12BD ريال 674,000
7.5 18 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1D18Q7   ريال 469,000
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1D18M7 ريال 424,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1D18F7 ريال 441,000
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1D18E7 ريال 441,000
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1D18B7 ريال 469,000
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1D18FD ريال 673,000
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1D18ED ريال 727,000
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1D18BD ريال 727,000
11 25 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1D25Q7   ريال 667,000
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1D25M7 ريال 641,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1D25F7 ريال 641,000
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1D25E7 ريال 641,000
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1D25B7 ريال 667,000
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1D25FD ريال 917,000
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1D25ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1D25BD ريال 917,000
15 32 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1D32Q7    
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1D32M7 ريال 836,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1D32F7 ريال 870,000
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1D32E7 ريال 870,000
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1D32B7 ريال 870,000
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1D32FD  
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1D32ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1D32BD ريال 1,400,000
18.5 38 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1D38Q7    
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1D38M7 ريال 1,184,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1D38F7  
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1D38E7  
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1D38B7  
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1D38FD  
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1D38ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1D38BD  
18.5 40 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1D40Q7   ريال 2,789,000
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1D40M7 ريال 2,646,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1D40F7 ريال 2,789,000
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1D40E7 ريال 2,789,000
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1D40B7 ريال 2,789,000
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1D40FD ريال 2,950,000
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1D40ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1D40BD ريال 2,450,000
22 50 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1D50Q7   ريال 1,980,000
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1D50M7 ريال 1,877,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1D50F7 ريال 2,067,000
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1D50E7 ريال 1,988,000
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1D50B7 ريال 1,988,000
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1D50FD ريال 2,650,000
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1D50ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1D50BD ريال 2,650,000
30 65 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1D65Q7   ريال 2,360,000
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1D65M7 ريال 2,170,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1D65F7 ريال 2,170,000
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1D65E7 ريال 2,369,000
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1D65B7 ريال 2,527,000
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1D65FD ريال 3,400,000
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1D65ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1D65BD ريال 3,400,000
37 80 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1D80Q7    
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1D80M7 ريال 2,490,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1D80F7 ريال 2,640,000
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1D80E7 ريال 2,640,000
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1D80B7 ريال 2,640,000
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1D80FD ريال 3,828,000
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1D80ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1D80BD  
45 95 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1D95Q7    
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1D95M7 ريال 2,688,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1D95F7 ريال 2,800,000
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1D95E7 ريال 2,800,000
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1D95B7  
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1D95FD  
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1D95ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1D95BD  
55 115 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1D115Q7    
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1D115M7 ريال 3,718,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1D115F7 ريال 4,200,000
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1D115E7  
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1D115B7  
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1D115FD  
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1D115ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1D115BD ريال 5,456,000
75 150 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1D150Q7    
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1D150M7 ريال 4,133,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1D150F7 ريال 4,470,000
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1D150E7  
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1D150B7  
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1D150FD ريال 5,070,000
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1D150ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1D150BD ريال 5,795,000
از
90 تا
450kW
90 185 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1F185Q7    
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1F185M7 ريال 6,798,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1F185F7 ريال 7,162,000
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1F185E7  
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1F185B7  
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1F185FD  
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1F185ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1F185BD  
110 225 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1F225Q7    
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1F225M7 ريال 7,173,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1F225F7  
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1F225E7  
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1F225B7  
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1F225FD  
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1F225ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1F225BD  
132 265 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1F265Q7    
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1F265M7 ريال 8,667,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1F265F7  
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1F265E7  
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1F265B7  
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1F265FD  
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1F265ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1F265BD  
160 330 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1F330Q7    
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1F330M7 ريال 12,024,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1F330F7  
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1F330E7  
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1F330B7  
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1F330FD  
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1F330ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1F330BD  
200 400 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1F400Q7    
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1F400M7 ريال 13,675,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1F400F7  
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1F400E7  
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1F400B7  
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1F400FD  
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1F400ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1F400BD  
250 500 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1F500Q7    
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1F500M7 ريال 16,139,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1F500F7  
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1F500E7  
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1F500B7  
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1F500FD  
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1F500ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1F500BD  
335 630 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1F630Q7    
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1F630M7 ريال 25,027,000
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1F630F7  
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1F630E7  
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1F630B7  
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1F630FD  
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1F630ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1F630BD  
400 780 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1F780Q7    
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1F780M7  
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1F780F7  
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1F780E7  
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1F780B7  
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1F780FD  
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1F780ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1F780BD  
450 800 380AC کنتاکتور اشنایدر LC1F800Q7    
220AC کنتاکتور اشنایدر LC1F800M7  
110AC کنتاکتور اشنایدر LC1F800F7  
48AC کنتاکتور اشنایدر LC1F800E7  
24AC کنتاکتور اشنایدر LC1F800B7  
110DC کنتاکتور اشنایدر LC1F800FD  
48DC کنتاکتور اشنایدر LC1F800ED  
24DC کنتاکتور اشنایدر LC1F800BD  
 

لیست قیمت کلید حراتی اشنایدر

(برای خرید تعداد بالای 10 عدد تماس بگیرید)

 
تیپ کیلو وات حداقل آمپر حداکثر آمپر کیلو آمپر کد عکس قیمت
0.06 to
15 kW
- 0.1 0.16 *** GV2ME01     
0.06 0.16 0.25 *** GV2ME02  ريال 1341,000
0.09 0.25 0.4 *** GV2ME03   ريال 801,000
0.12 / 0.18 0.4 0.63 *** GV2ME04   ريال 800,000
0.25 0.63 1 *** GV2ME05   ريال 727,000
0.37 / 0.55 1 1.6 *** GV2ME06   ريال 727,000
0.75 1.6 2.5 *** GV2ME07   ريال 727,000
1.1 / 1.5 2.5 4 *** GV2ME08   ريال 727,000
2.2 4 6.3 *** GV2ME10  ريال 727,000
3 / 4 6 10 *** GV2ME14   ريال 755,000
5.5 9 14 *** GV2ME16   ريال 781,000
7.5 13 18 *** GV2ME20  ريال 781,000
9 17 23 *** GV2ME21  ريال 870,000
11 20 25 *** GV2ME22   ريال 803,000
15 24 32 *** GV2ME32  ريال 1,239,000

5.5 to
30 kW 
5.5 9 13 *** GV3P13     ريال 2,540,000
7.5 12 18 *** GV3P18   ريال 2,933,000
11 17 25 *** GV3P25   ريال 3,900,000
15 23 32 *** GV3P32   ريال 4,212,000
18.5 30 40 *** GV3P40   ريال 3,910,000
22 37 50 *** GV3P50   ريال 4,090,000
30 48 65 *** GV3P65   ريال 4,198,000

7.5 to
90 kW
7.5 - 9 12 20 25 GV7RE20      
7.5 - 9 12 20 70 GV7RS20    
9 - 11 15 25 25 GV7RE25    
9 - 11 15 25 70 GV7RS25   ريال 10,196,000
18.5 25 40 25 GV7RE40   ريال 7,431,000
18.5 25 40 70 GV7RS40   ريال 10,196,000
22 30 50 25 GV7RE50   ريال 7,431,000
37 48 80 25 GV7RE80   ريال 8,425,000
37 48 80 70 GV7RS80   ريال 9,920,000
45 60 100 25 GV7RE100   ريال 8,425,000
45 60 100 70 GV7RS100   ريال 9,920,000
55 90 150 35 GV7RE150   ريال 10,523,000
55 - 75 90 150 70 GV7RS150   ريال 12,320,000
90 - 110 132 220 35 GV7RE220   ريال 12,944,000
90 132 220 70 GV7RS220   ريال 15,846,000