لیست قیمت مینیاتوری اشنایدر (برای خرید تعداد بالای 30 عدد تماس بگیرید)

 
C60N CIRCUIT-BREAKER IEC  898:6KA . IEC947-2:10KA (C CURVE)
ردیف شماره فنی شرح محصول Description تصویر قیمت
1 24396 کلید مینیاتوری تک پل 2 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 2A    ريال 136,000
2 24398 کلید مینیاتوری تک پل 4 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 4A  ريال 136,000
3 24399 کلید مینیاتوری تک پل 6 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 6A  ريال 114,000
4 24401 کلید مینیاتوری تک پل 10 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 10A  ريال 114,000
5 24403 کلید مینیاتوری تک پل 16 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 16A  ريال 114,000
6 24404 کلید مینیاتوری تک پل 20 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 20A  ريال 114,000
7 24405 کلید مینیاتوری تک پل 25 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 25A  ريال 114,000
8 24406 کلید مینیاتوری تک پل 32 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 32A  ريال 136,000
9 24407 کلید مینیاتوری تک پل 40 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 40A  ريال 148,000
10 24408 کلید مینیاتوری تک پل 50 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 50A  ريال 171,000
11 24409 کلید مینیاتوری تک پل 63 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 63A  ريال 218,000
ردیف شماره فنی شرح محصول Description تصویر قیمت
12 24332 کلید مینیاتوری دو پل 2 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 2A    ريال 290,000
13 24334 کلید مینیاتوری دو پل 4 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 4A  ريال 290,000
14 24335 کلید مینیاتوری دو پل 6 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 6A  ريال 290,000
15 24336 کلید مینیاتوری دو پل 10 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 10A  ريال 290,000
16 24337 کلید مینیاتوری دو پل 16 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 16A  ريال 290,000
17 24338 کلید مینیاتوری دو پل 20 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 20A  ريال 290,000
18 24339 کلید مینیاتوری دو پل 25 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 25A  ريال 290,000
19 24340 کلید مینیاتوری دو پل 32 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 32A  ريال 290,000
20 24341 کلید مینیاتوری دو پل 40 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 40A  ريال 310,000
21 24342 کلید مینیاتوری دو پل 50 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 50A  ريال 430,000
22 24343 کلید مینیاتوری دو پل 63 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 63A  ريال 450,000
ردیف شماره فنی شرح محصول Description تصویر قیمت
23 24345 کلید مینیاتوری سه پل 2 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 2A    ريال 448,000
24 24347 کلید مینیاتوری سه پل 4 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 4A  ريال 448,000
25 24348 کلید مینیاتوری سه پل 6 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 6A  ريال 448,000
26 24349 کلید مینیاتوری سه پل 10 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 10A  ريال 448,000
27 24350 کلید مینیاتوری سه پل 16 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 16A  ريال 448,000
28 24351 کلید مینیاتوری سه پل 20 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 20A  ريال 448,000
29 24352 کلید مینیاتوری سه پل 25 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 25A  ريال 448,000
30 24353 کلید مینیاتوری سه پل 32 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 32A  ريال 448,000
31 24354 کلید مینیاتوری سه پل 40 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 40A  ريال 516,000
32 24355 کلید مینیاتوری سه پل 50 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 50A  ريال 670,000
33 24356 کلید مینیاتوری سه پل 63 آمپر MCB C60N C CURVE 3P 63A  ريال 760,000
ردیف شماره فنی شرح محصول Description تصویر قیمت
34 24363 کلید مینیاتوری 4 پل 16 آمپر MCB C60N C CURVE 4P 16A    ريال 665,000
35 24365 کلید مینیاتوری 4 پل 25 آمپر MCB C60N C CURVE 4P 25A  ريال 665,000
36 24366 کلید مینیاتوری 4 پل 32 آمپر MCB C60N C CURVE 4P 32A  ريال 665,000
37 24367 کلید مینیاتوری 4 پل 40 آمپر MCB C60N C CURVE 4P 40A  ريال 750,000
ردیف شماره فنی شرح محصول Description تصویر قیمت
38 24049 کلید مینیاتوری تک پل 6 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 6A    ريال 114,000
39 24050 کلید مینیاتوری تک پل 10 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 10A  ريال 114,000
40 24051 کلید مینیاتوری تک پل 16 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 16A  ريال 114,000
41 24052 کلید مینیاتوری تک پل 20 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 20A  ريال 114,000
42 24053 کلید مینیاتوری تک پل 25 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 25A  ريال 114,000
43 24054 کلید مینیاتوری تک پل 32 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 32A  ريال 136,000
ردیف شماره فنی شرح محصول Description تصویر قیمت
44 24075 کلید مینیاتوری دو پل 6 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 6A    ريال 286,000
45 24076 کلید مینیاتوری دو پل 10 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 10A  ريال 286,000
46 24077 کلید مینیاتوری دو پل 16 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 16A  ريال 286,000
47 24078 کلید مینیاتوری دو پل 20 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 20A  ريال 286,000
48 24079 کلید مینیاتوری دو پل 25 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 25A  ريال 286,000
49 24080 کلید مینیاتوری دو پل 32 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 32A  ريال 286,000
50 24081 کلید مینیاتوری دو پل 40 آمپر MCB C60N C CURVE 2P 40A  ريال 310,000
ردیف شماره فنی شرح محصول Description تصویر قیمت
51 24630 کلید مینیاتوری تک پل 10 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 10A    ريال 240,000
52 24632 کلید مینیاتوری تک پل 16 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 16A  ريال 235,000
53 24633 کلید مینیاتوری تک پل 20 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 20A  ريال 240,000
54 24634 کلید مینیاتوری تک پل 25 آمپر MCB C60N C CURVE 1P 25A  ريال 240,000
ردیف شماره فنی شرح محصول Description تصویر قیمت
55 A9R50225 دوپل 25 آمپر 30 میلی آمپر ( حفاظت جان ) Ild-earth leakage protection-2p-25a-30ma-ac type   ريال 920,000
56 A9R50240 دوپل 40 آمپر 30 میلی آمپر ( حفاظت جان ) Ild-earth leakage protection-2p-40a-30ma-ac type ريال 964,000
57 A9R41263 دوپل 63 آمپر 30 میلی آمپر ( حفاظت جان ) Ild-earth leakage protection-2p-63a-30ma-ac type ريال 1,870,000
58 A9R50425 چهار پل 25 آمپر 30 میلی آمپر ( حفاظت جان ) Ild-earth leakage protection-4p-25a-30ma-ac type ريال 2,020,000
59 A9R50440 چهار پل 40 آمپر 30 میلی آمپر ( حفاظت جان ) Ild-earth leakage protection-4p-40a-30ma-ac type ريال 2,120,000
60 A9R75240 دو پل 40 آمپر 300 میلی آمپر ( حفاظت جان ) Ild-earth leakage protection-2p-40a-300ma-ac type ريال 872,000
61 A9R75440 چهار پل 40 آمپر 300 میلی آمپر ( حفاظت جان ) Ild-earth leakage protection-4p-40a-300ma-ac type ريال 2,120,000
62 A9F73206 دو پل 6 آمپر (حفاظت جان) Ild-earth leakage protection-4p-6a-b ريال 1,010,000
63 A9F73210 دو پل 10 آمپر ( حفاظت جان ) Ild-earth leakage protection-4p-6a-b ريال 987,000
64 A9F73216 دو پل 16 آمپر ( حفاظت جان ) Ild-earth leakage protection-4p-16a-b ريال 930,000