ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
کنتاکت ولتاژ منبع تغذیه

موتور سه فاز

AC 3/400 V

کد کنتاکتور
1NC AC 230V 50/60 HZ 5/5KW  11/5A 3R1017-1AP02
1NO   5/5KW 11/5A 3R1017-1AP01
1NC DC 24V 5/5KW 11/5A 3R1017-1BB42
1NO   5/5KW 11/5A 3R1017-1BB41
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
کنتاکت ولتاژ منبع تغذیه 

موتور سه فاز

 AC 3/400 V

کد کنتاکتور
1NC AC 230V 50/60 HZ 4KW  9A 3R1016-1AP02
1NO   4KW 9A 3R1016-1AP01
1NC DC 24V 4KW 9A 3R1016-1BB42
1NO   4KW 9A 3R1016-1BB41
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
Auxiliary Control supply voltage 3phase motor AC 3/400 V order No
_ AC 230V 50/60 HZ 5/5KW  11/5A 3RT1023-1AL20
_  DC 24 V 5/5KW  11/5A 3RT1023-1BB40
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
کنتاکت ولتاژ منبع تغذیه

موتور سه فاز

AC 3/400 V

کد کنتاکتور
1NC AC 230V 50/60 HZ 0/25KW  0/8A 3R1015-1AP02
1NO   0/37KW 1/1A 3R1015-1AP01
1NC DC 24V 0/55KW 1/5A 3R1015-1BB42
1NO   0/75KW 1/9A 3R1015-1BB41

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
table style="background-color: #f2eeee; border-style: solid; border-color: #000000; height: 380px; width: 549px;" frame="box">AuxiliaryControl supply voltage3phase motor AC 3/400 Vorder No1NCAC 230V 50/60 HZ5/5KW  11/5A3RT1018-1AP021NO 5/5KW 11/5A3RT1018-1AP011NCDC 24V5/5KW 11/5A3R10T18-1BB421NO 5/5KW 11/5A3R10T18-1BB41