ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
Auxiliary Control supply voltage 3phase motor AC 3/400 V order No
_ AC 230V 50/60 HZ 5/5KW  11/5A 3R1024-1AL20
_  DC 24 V 5/5KW  11/5A 3R1024-1BB40

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
Auxiliary Control supply voltage 3phase motor AC 3/400 V order No
_ AC 230V 50/60 HZ 7/5KW  15/5A 3R1025-1AL20
_  DC 24 V 7/5KW  15/5A 3R1025-1BB40
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
Auxiliary Control supply voltage 3phase motor AC 3/400 V order No
_ AC 230V 50/60 HZ 15KW  29A 3R1034-1AL20
_  DC 24 V 15KW  29A 3R1034-1BB40
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
Auxiliary Control supply voltage 3phase motor AC 3/400 V order No
_ AC 230V 50/60 HZ 11KW  22A 3R1026-1AL20
_  DC 24 V 11KW  22A 3R1026-1BB40
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
Auxiliary Control supply voltage 3phase motor AC 3/400 V order No
_ AC 230V 50/60 HZ 18/5KW  35A 3R1035-1AL20
_  DC 24 V 18/5KW  35A 3R1035-1BB40

زیر مجموعه ها

کنتاکتور های سری سیریوس 3RT2 زیمنس