ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
کنتاکت ولتاژ منبع تغذیه

موتور سه فاز

AC 3/400 V

کد کنتاکتور
1NC AC 230V 50/60 HZ 0/25KW  0/8A 3R1015-1AP02
1NO   0/37KW 1/1A 3R1015-1AP01
1NC DC 24V 0/55KW 1/5A 3R1015-1BB42
1NO   0/75KW 1/9A 3R1015-1BB41