ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
کنتاکت ولتاژ منبع تغذیه

موتور سه فاز

AC 3/400 V

کد کنتاکتور
1NC AC 230V 50/60 HZ 5/5KW  11/5A 3R1017-1AP02
1NO   5/5KW 11/5A 3R1017-1AP01
1NC DC 24V 5/5KW 11/5A 3R1017-1BB42
1NO   5/5KW 11/5A 3R1017-1BB41