ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 .

Auxiliary

 Control supply voltage

(AC/DC)

3phase motor AC 3/400 V Electrmagnetic operating machanism        ORDER NO         
2NO+2NC 220-240 132KW  265A Conventional 3RT1065-6AP36
2NO+2NC  200-277 132KW  265A for 24 V DC PLC output 3RT1065-6NP36
1NO+1NC 200-277 132KW  265A for 24 V DC PLC  output w/ RLT 3RT1065-6PP35
1NO+1NC 200-277  132KW  265A with AS-i interface and RLT 3RT1065-6QP35

ORDER NO